YHTEISTYÖ JA OSAAMINEN LUOVAT HYVINVOINTIA

YHTEISTYÖ SÄÄSTÄÄ RESURSSEJA

Yhteistyöllä luodaan yhteistä hyvää ja siksi on pidettävä huolta resursseista. Ohjaus ja mentorointi tarkoittavat ennaltaehkäisevää työotetta, jonka avulla kevennetään kustannuksia ja parannetaan hyvinvointia.

Tämä tarkoittaa

  • koulutustarjontaa
  • työhyvinvointiin satsaamista
  • varhaista tukea ja vuorovaikutusta
  • ohjausta ja mentorointia
  • kannustavaa työotetta

HYVINVOINTIALUE YHTEISTYÖTÄ RAKENTAMASSA

Hyvinvointia rakennetaan yhteistyössä. Näin on tehtykin. Siksi meillä on paljon tarjolla. Alueellamme on jo valmiina upeat puitteet hyvinvointiin: luonto, kulttuuritalo, teatteri, kirjasto, terveet koulukeskukset ja monipuoliset ulkoilu- ja liikuntapaikat.

Nyt huomio on kiinnitettävä alueelliseen yhteiseen tekemiseen. Kuinka luodaan alueelliset palvelut, jotka ovat sujuvasti  saavutettavissa jokaiselle?

Jokaiselle on tarjottava laadukkaita matalan kynnyksen palveluita siellä, missä ihmiset luontaisesti ovat ja toimivat. 

Hyvinvointialueella yhteistyö turvaa laadukkaat palvelut tehokkaasti kaikkialle oikea-aikaisesti.

Keinoja sujuvaan tekemiseen

  • Palveluseteli
  • Tuki kotiin
  • Digipalvelut
  • Liikkuvat osaajat
  • Kumppanuudet ja verkostot

OSAAMINEN VAHVISTAA HYVINVOINTIA

Koulutuksen tärkein tehtävä on osaamisen varmistaminen. Osaaminen turvaa elämässä pärjäämisen sekä työllistymisen edellytyksiä. Tavoitteenani on vahvistaa osaamista turvaamalla laadukas koulutus alueellamme. Tämä tarkoittaa vahvaa koulutustoimijoiden ja hyvinvointialueen yhteistyötä. On kehitettävä malleja, joilla turvataan yhteinen hyvä.

Varhaiskasvattajan, opettajan sekä opinto-ohjaajan koulutuksistani ja työkokemuksestani on merkittävää hyötyä toimiessani elämän eri osa-alueilla, kuten  luottamustehtävissä, työssä ja vapaa-ajalla ja nyt aluevaaliehdokkaana.

Vuosien aikana olen ehtinyt moneen tehtävään ja hankkinut osaamista sekä uusia kokemuksia ja  halunnut oppia uutta. Olen toiminut mm. oppilaskunnassa kehittämässä koulutusta, vanhempaintoimikunnassa edistämässä yhteistyötä, lasten parlamentin kummina lisäämässä aitoa lasten kuulemista, luomassa iltapäivätoiminnan mallia ja kehittämässä musiikkitoimintaa.

Haluan edistää lasten ja nuorten hyvinvointia ja mahdollisuuksia hyvään elämään. Tämä on johdattanut minut kursseille, opintoihin sekä työelämään ja erilaisiin tehtäviin. Kodin ympärilläkin on aina vilskettä, lapset ja nuoret saavat aina tulla meille ja tavoitteena on läsnä ollen rakentaa hyvää vuorovaikutusta.

KANNATAN TUTKIMISTA JA YHTEISTYÖTÄ

Olen innokas tiedon hankkija ja siksi opiskellut paljon. Olen kirjoittanut käytännönläheisiä tutkielmia toteuttamalla haastattelu- ja kyselytutkimuksia hyvinvointiin liittyen työntekijöille, nuorille, perheille ja lapsille. Näitä tutkielmia ovat mm. Päiväkodin johtajan ja perhepäivähoidon ohjaajan toimenkuvan toimivuus (Kandityö), Arki lapsen silmin – lasten kokemuksia arjesta (Pro Gradu) ja Etäkoulufiilis – perheiden ja nuorten kokemuksia etäkoulusta ( Erilliset opinto-ja uraohjaajan op. kehittämishanke).  Lisään myöhemmin tutkielmani tänne luettavaksi.

Pidän yhteistyöstä ja erilaisten ihmisten kanssa toimimisesta. Tämä on johtanut siihen, että minulla on laajat verkostot, joiden kanssa yhteistyö toteutuu joustavasti ja vaivattomasti. Olen voinut vaikuttaa monissa verkostoissa edistäen liikkuvuutta, musiikkia, hyvinvointia, vähävaraisten auttamista, yhteisöllisyyttä jne.

Yhteistyössä Irma Hujasen ja Sanna Priorin sekä kokoomuksen valtuustoryhmän kanssa teimme aloitteen, joka edistää laatutyötä kouluissa ja varhaiskasvatuksessa. Tämä aloite on edennyt ja nyt laadun arviointi on otettu käyttöön ja oppimiseen on saatu lisää tukea. Kaikilla näillä tekemisillä on merkitystä, koska nämä ovat yhteisiä hankkeita ja edistävät pidemmän ajan hyvää.

MILLAINEN ON KOULUTUKSEN ROOLI HYVINVOINTIALUEELLA?

Varhaiskasvatus on avain moneen yhteiskunnan kohtaan. Tällöin pieni lapsi kehittyy nopeasti ja saavuttaa kaikki merkittävät valmiudet. Samalla hänen perheensä tarvitsee tukea.

Tuen antaminen varhaisten vuosien aikana sekä lapselle että perheelle on ensiarvoista ja siksi hyvinvointipalveluiden ja sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta on merkittävää. Kun ammattitaitoinen ja motivoitunut henkilöstö tekee yhteistyötä, on edellytykset myönteiseen tulevaisuuteen. Tiivistä vuoropuhelevaa ammattitaitoa tarvitaan, jotta mahdollistetaan yhteisön paras.

Perusopetuksessa oppilashuollon tulee olla läsnä joka hetki. Tällöin luodaan lapsen tietoinen mieli ja vuorovaikutuksen taidot. Luokanopettajille tulee turvata keinot tehdä opetustyötä yhdessä oppilashuollon henkilöstön kanssa, jottei lasten tuen tarve pääse kasvamaan liian suureksi. Samanaikaisesti perheelle tulee tarjota tukea.

Työyhteisöjen yhteisöllisyyttä, osaamista ja kannattelukykyisyyttä tulee edistää tiiviin vuoropuhelun kautta. Näin edistetään sekä motivoitumista, työssäjaksamista että kiinnostusta alan työpaikkoihin.

Toinen aste tarkoittaa sekä lukiokoulutusta että ammatillista koulutusta. Tällöin tarjotaan eväitä sivistykseen ja työelämään. Nuoren vaikeatkin hetket on nähtävä kasvuna ja häntä on tuettava oppilashuollon keinoin tässä suuressa elämänvaiheessa unohtamassa kokonaisen ikäluokan valmentamista vuorovaikutukseen, kohtaamiseen ja tulevaisuuden uskoon.

Kaikilla koulutusasteilla on löydettävä keinot motivoida henkilöstöä tiimityöhön, valmentavaan ja mentoroivaan työmalliin ja antaa perheiden ja nuorten äänelle tilaa.

Korkea-aste ja vapaa sivistystyö ovat keskeinen kyvykkyyden ja innokkuuden edistämisen väylä oppivelvollisuuden jälkeen. Tällöin on mahdollista tukea erilaisia ihmisiä löytämään omia voimavarojaan sekä tuottamaan yhteistä hyvää kehittäen omaa itseään ja ympärillä olevaa yhteisöä.

Koulutuksen on oltava yhä keskeisemmässä vuorovaikutuksessa hyvinvointialueella rakentaen, kehittäen ja innovoiden uutta.

YRITTÄJYYDEN JA YHTEISÖJEN LUOMAT MAHDOLLISUUDET OTETTAVA TOSISSAAN

Yrittäjyys vaatii sisua ja sinnikkyyttä, josta julkisen sektorin toimintaan saadaan paljon inspiraatiota. Innovaatiot, asiakaslähtöisyys ja käyttäjälähtöisyys sekä epäonnistumisen salliminen – nämä ovat yrittäjyyden salaiset menestystekijät, joista julkinen toimija voi oppia paljon.

Yhteisen arvot luovat pohjan menestykselle koko alueen kannalta. Arvovalinnat ovat terveen yhteistyön pohja. Ratkaisevinta on se, miten arvot saadaan elämään aidosti yhteistyötä tehden. Yrittäjäverkostotaustallani on merkitystä, kun etsin ratkaisuja uudenlaisten kustannustehokkaiden ja asiakaslähtöisten palveluiden mallintamiseen.

Olen oivaltanut, että yritysten merkitys on suuri sekä palveluiden tuottajina että työllistäjinä. Yritysten ja yhdistysten voimavarat ovat kiehtovia ja asettavat uusia mahdollisuuksia palveluiden tuottamiseen jokaiseen kolkkaan.

LEHTIARTIKKELIT

LUE TÄÄLTÄ LISÄÄ AJATUKSIANI: KURKKAA TOIMIANI JA TEEMOJA SOMESSA

Lilla Saaristo (@lillasaaristo) • Instagram-kuvat ja -videot

YHTEISTYÖ

Olen toiminut Kaukopään koulun tutkimuksen hanketyöntekijänä, projektikoordinaattorina sekä vapaaehtoistyössä etsien yhteistyökumppanuuksia.

Yhteistyötahoina ovat olleet Raution kaupunginosayhdistys sekä Pro Kaukopään Koulu Oy, Eksote, Virkkulankylä, ImArk, Hyvinvoinnin Vuoksi, Imatran kaupunki, Mitra ja Kuusikkoaho Oy.

LUOTTAMUSTEHTÄVÄT

Olen Kaakkois-Suomen Kokoomusnaisten piirihallituksen jäsen ja Imatran Kokoomusnaisten varapuheenjohtaja sekä Imatran Kokoomuksen hallituksen jäsen. Lisäksi olen Rotary-jäsen sekä Maininki ry:n puheenjohtaja.

Täältä tutustumaan sivuille

Kaukopään koulun tulevaisuusseminaari 24.11.2018 | Rautionkylä (ekarjala.fi)

Kokoomus Imatra – Kokoomusnaiset

Yhteystiedot | Kaakkois-Suomen Kokoomusnaiset ry.

ALOITTEET

Kasvatuksen ja koulutuksen kehittämissuunnitelmaa valmistelevan työryhmän nimeäminen IMR/1532/00.02.16/2019. 

Valtuutettu Lilla Saariston valtuustoaloite: Aloite koulumuseon perustamisesta ja historiatiedon tallentamisesta. IMR/856/00.02.16/2020.